Småbyarna runt Linderöd

De flesta byarna runt Linderöd har namn som slutar på -arp, exempelvis Tågarp, Spångarp, Knopparp, Ynnarp, Bösarp, Boarp, Loarp, Åkarp.

Slutleden -arp är vanlig i Skånskan och betyder torp (nybygge, gård). Förleden är oftast ett mansnamn. Det sägs exempelvis att Boarp och Loarp har fått namn efter två bröder som hette Boe och Loe. Om detta är sant eller bara en skröna kan man inte vara helt säker på, eftersom det oftast inte finns någon skriftlig dokumentation. Namngivningen ligger flera hundra år bakåt i tiden, oftast i mitten av 1500-talet. Men om det stämmer så skulle alltså Boarp stå för ”Boes torp” och Loarp för ”Loes torp”. Men det finns också uppgifter om att Lo- helt enkelt skulle komma av lodjuret, men kanske ombildat till ett mansnamn, exempelvis Lovi, alltså ”Lovis torp”. Mot detta talar det faktum att Lovi borde ha fått behålla sitt v och då skulle det snarast heta Lovarp. Men å andra sidan är det lättare att säga ”Loarp” än ”Lovarp” så ortnamnet kan ha förändrats under de många år som gått sedan byn först fick sitt namn.

Bjära har fått sitt namn efter ordet ”bjär”, som betyder berg. Detta finns också i Bjärnhult, där -hult står för ett skogsområde och uttrycket har använts av bönderna långt in på 1900-talet. På många gårdar hade man ett litet skogsområde som man kallade ”hultet”. Med denna tolkning skulle Bjärnhult ha betydelsen ”skog i bergig terräng”. Byrhult har samma slutled men vad förleden Byr- betyder är osäkert. En tolkning är ”byrd”, som betyder börda. Hö, halm, ris och annat som bars på axlarna som en börda.

I Spångarp betyder förleden helt enkelt ”spång”, alltså en liten bro över ett vattendrag. Knopp- i Knopparp är sannolikt ett mansnamn. Ynn- i Ynnarp kommer från mansnamnet Önder. Förleden På- i Pårup kommer förmodligen från mansnamnet Pa som sedan ombildats. Slutledet -rup betyder torp precis som -arp. Det verkar som om ändelsen -rup är äldre än -arp. I en skattelängd från 1662 skrivs Åkarp, Boarp, Bösarp och Tågarp som Agerup, Boarup, Biserup och Tågerup. Skåne var ju danskt fram till 1658 och i Danmark är ortsnamn med ändelsen -rup mycket vanligt (Kastrup, Farup, Gyllerup, Hillerup t.ex.)

Att tolka ortnamn är svårt och vanskligt. Ylleröd skulle man ju kunna tro har med ull, ylle eller får att göra, men förleden kommer förmodligen från ödla. Slutledet -röd betyder precis som i Linderöd ”röjning”.

Linderöd